MenuCài đặt macOS Mojave 10.14 trên máy ảo windows dùng VirtualBox

ngocvd    12:00 05/12/0018   

Bạn có thích dùng macOS Mojave 10.14 nhưng chưa có tiền mua máy Mac hoặc dùng máy riêng để cài? Bạn có thể dùng Widows để cài macOS 10.14 trên VirtualBox các bước cụ thể như sau:

 VirtualBox là gì?

VirtualBox là một phần mềm máy ảo miễn phí, nguồn mở dùng tạo máy ảo trên Linux, Mac OS X hay Windows.

Các yêu cầu cần thiết cho VirtualBox macOS Mojave Image

Phiên bản: macOS Mojave Final Image 18A391 (September 24, 2018).

 

Google Drive (1 file): Download Link; Google Drive (6 file): Download Link

Cách Fix giới hạn Download (Chuyển về Google Drive rồi download): https://techsviewer.com/fix-download-limit Code for VirtualBox (New): tại đây. Lưu ý chọn đúng phiên bản VirtualBox: Free Download Winrar: https://www.rarlab.com/download.htm

 

Các bước cài đặt macOS 10.14 Mojave trên VirtualBox trên Windows

Bước 1: Extract macOS Mojave Virtual Image đã tải ở trên

Extract Virtual Image File

Bước 2: Cài VirtualBox

Install VirtualBox

Bước 3: tạo máy ảo mới (new Virtual Machine)

Mở VirtualBox và ấn nút New.

Virtual Machine Name and Memory

Đặt RAM 50% tới 65% RAM của máy.

Yêu cầu hard disk thì lựa chọn “use an existing virtual hard disk file” và chọn file “macOS Mojave 10.14.vmdk” tải ở trên. Click nút “Finish”.

Bước 4: Chỉnh sửa máy ảo

Mở máy ảo vừa tạo, ấn nút “Settings. Trong mục “System” mở tab “motherboard”. Check vào “Enable EFI” và đổi chipset thành IHC9 hay PIIX3.

 

 

System tab in VirtualBox

Trong tab “Processor”, check “Enable PAE/NX” và tăng số core CPU lên 2 (50% of your CPU)

Trong mục “Display”, đổi Video memory thành 128MB.

Mở tab Storage, enables lựa chọn "Use Host I/O Cache".

Bước 5: Dùng Command Prompt thêm code vào VirtualBox

Để mở Command Prompt, gõ “CMD” tại hộp tìm kiếm. ấn chuột phải vào “Run as administrator”.

 

Chạy Command Prompt

Code for Virtualbox 5.x: cd "C:\Program Files\Oracle\VirtualBox\" VBoxManage.exe modifyvm "Your VM Name" --cpuidset 00000001 000106e5 00100800 0098e3fd bfebfbff VBoxManage setextradata "Your VM Name" "VBoxInternal/Devices/efi/0/Config/DmiSystemProduct" "iMac11,3" VBoxManage setextradata "Your VM Name" "VBoxInternal/Devices/efi/0/Config/DmiSystemVersion" "1.0" VBoxManage setextradata "Your VM Name" "VBoxInternal/Devices/efi/0/Config/DmiBoardProduct" "Iloveapple" VBoxManage setextradata "Your VM Name" "VBoxInternal/Devices/smc/0/Config/DeviceKey" "ourhardworkbythesewordsguardedpleasedontsteal(c)AppleComputerInc" VBoxManage setextradata "Your VM Name" "VBoxInternal/Devices/smc/0/Config/GetKeyFromRealSMC" 1

 

Dùng notepad và copy đoạn trên vào. Thay thế "Your VM Name" với tên máy ảo tạo được ở bước 3. Đóng VirtualBox rồi copy đoạn code trên vào Command Prompt.

Bước 6: Chạy macOS 10.14 Mojave trên VirtualBox

Click nút “Start”. Tạo account mới.

Create a new account

Chọn chế độ Light hay Dark

Kết thúc

macOS Mojave 10.14 on VirtualBox on Windows

Một số lưu ý:

  1. Nếu để chế độ toàn màn hình, bạn chạy code: Trên Command Prompt

 cd “c:/Program Files\oracle\virtualbox”

VBoxManage setextradata “macOS Mojave 10.14” VBoxInternal2/EfiGraphicsResolution 1920x1080

Trong đó 1920x1080 là độ phân giải màn hình máy.

  1. Để chuột và bàn phím chạy được, tại Setttings của máy ảo, mục USB, chọn USB 3.0 như hình.
  2. Với windows 10: Để có thể bật chế độ máy ảo 64 bit thì cần thiết:
  • Bật chế độ máy ảo (Intel VT) trên BIOS.
  • Tắt Hyper-V, Guarded Host, Virtual Machine Platform, Windows Defender Application Guard trong Windows features (Programs and Features).
  • Tắt chế độ Core isolation trong windows defender.